Informacje dla mediów

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos" jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Głównym celem działań Stowarzyszenia jest wyrównywanie startu i szans życiowych chorym na celiakię.

Na rzecz wszystkich chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej Stowarzyszenie podejmuje między innymi następujące działania:
● prowadzi nieodpłatną i profesjonalną działalność edukacyjną w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
● prowadzi poradnictwo dietetyczne, kulinarne, medyczne, psychologiczne i prawne,
● oferuje szeroką pomoc chorym na celiakię, w tym pomoc materialną,
● wydaje książki, poradniki, informatory oraz broszury dotyczące celiakii i diety bezglutenowej,
● organizuje różnorodne formy wypoczynku: kolonie, zimowiska i wycieczki,
● organizuje różnorodne imprezy i spotkania integracyjne, kulturalne, okolicznościowe i świąteczne,
● współdziała z administracją rządową i samorządową, w celu poprawy jakości życia oraz rozwiązywania problemów z jakimi borykają się chorzy na celiakię z racji diety,
● współpracuje z placówkami służby zdrowia w celu poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na celiakię,
● wspólnie ze środowiskiem naukowym - głównie przy realizacji programów edukacyjnych w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
● współpracuje z producentami żywności bezglutenowej, a przede wszystkim mobilizuje ich do uruchamiania produkcji nowych wyrobów bezglutenowych.