Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Jak prawidłowo należy wykazywać składniki alergenne (w tym gluten) w produktach spożywczych?

Jak prawidłowo należy wykazywać składniki alergenne (w tym gluten) w produktach spożywczych?

Jak prawidłowo należy wykazywać składniki alergenne (w tym gluten) w produktach spożywczych?

Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe to zboża zawierające składnik alergenny - gluten. Przepisy obligują każdego producenta do zamieszczania na opakowaniu składników alergennych w sposób czytelny dla konsumenta - zgodnie z przepisami składniki te powinny być wyróżnione poprzez podkreślenie lub zapisanie za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła. Przepis ten dotyczy również produktów bezglutenowych, a więc wyrobów, które zgodnie z przepisami prawa żywnościowego zawierają nie więcej niż 20 ppm glutenu.

Fragmenty ZAWIADOMIENIA KOMISJI z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (2017/C 428/01).
 1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, należy rozumieć jako wykaz wyczerpujący.
 2. W przypadku produktu, którego składniki są wytwarzane ze zbóż zawierających gluten (pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, orkiszu, kamutu lub ich odmian hybrydowych - wymienionych w załączniku II), składniki te muszą być wymieniane pod nazwą wyraźnie odnoszącą się do określonego rodzaju zbóż, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies.
  Na przykład: ocet ze słodu jęczmiennego, płatki owsiane.
 3. Do określonego rodzaju zboża można fakultatywnie dodać słowo „gluten”.
  Na przykład: mąka pszenna (zawiera gluten) lub mąka pszenna (gluten).
 4. Jeżeli gluten został dodany jako składnik, należy wskazać rodzaj zboża, z którego pochodzi gluten.
  Na przykład: gluten (pszenica), gluten pszenny lub gluten (z pszenicy), dekstryna (pszenica) lub (gluten pszenny), dekstryna (zawiera pszenicę) lub (zawiera gluten pszenny).
 5. Jeżeli produkt posiada w składzie jedno ze zbóż zawierające gluten (pszenicę, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe - wymienione w załączniku II) oraz spełnia wymogi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014, to na produkcie można użyć określeń „produkt bezglutenowy”*) lub „produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu”. Zboża zawierające gluten muszą być jednak także w tym przypadku wskazane w wykazie składników i podkreślone lub zapisane za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła - zgodnie z art. 9 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.
  Na przykład: skrobia pszenna bezglutenowa, płatki OWSIANE bezglutenowe, błonnik owsiany.

*) Jeśli dana żywność w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawiera nie więcej niż 20 mg/kg glutenu.