Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Formy pomocy

Formy pomocy dla osób chorych na celiakię

 

Niestety, na dzień dzisiejszy osoby chore na celiakię nie mogą liczyć na jakiekolwiek obligatoryjne wsparcie finansowe czy też materialne ze strony państwa.

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Rodzice chorych na celiakię dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności, a po uzyskaniu orzeczenia mogą złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, który częściowo refunduje wysokie koszty diety bezglutenowej. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 1971,00 zł*). Przyznane orzeczenie o niepełnosprawności otwiera również drogę do korzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnoprawnym (rodzicom dziecka niepełnosprawnego). Wytyczne w zakresie orzekania o niepełnosprawności absolutnie nie gwarantują jednak chorym na celiakię przyznania orzeczenia o niepełnosprawności. Warto jednak spróbować i w przypadku niepowodzenia odwołać się do decyzji do wyższej instancji (nawet do sądu). Szczegółowe informacje oraz druki można uzyskać w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.

ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Dzieci po 16 roku życia oraz osoby dorosłe chore na celiakię mogą ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przyznawane chorym na celiakię orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie pozwala na otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego, ale otwiera drogę do korzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Również w tym przypadku wytyczne w zakresie orzekania o niepełnosprawności nie gwarantują chorym na celiakię przyznania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, warto jednak spróbować i w przypadku niepowodzenia odwołać się. Szczegółowe informacje oraz druki można uzyskać w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.

ULGI I UPRAWNIENIA
Ważniejsze ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym, z których mogą skorzystać osoby chore na celiakie posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności):
  • Możliwość dofinansowania udziału w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych gwarantujących dietę bezglutenową. Niestety, liczba organizowanych turnusów maleje, gdyż coraz mniej osób chorych na celiakię uzyskuje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności).
  • Ulgowe przejazdy (zniżka w wysokości 78%) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych - zgodnie z zasadami ogólnymi. Ulga dotyczy wyłącznie przejazdów z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, itp. - i z powrotem. Ponadto niektóre miasta podobną ulgę lub nawet darmowe przejazdy wprowadziły dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży dzieci na przejazdy komunikacją miejską.
  • Stypendium dla niepełnosprawnych studentów - szczegółowe informacje w tym zakresie najlepiej uzyskiwać bezpośrednio na uczelni.
  • Bilety ulgowe do muzeów państwowych.
Osoby chore na celiakię zaliczone do grona osób niepełnosprawnych mogą też korzystać z wielu innych ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, między innymi związanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje dotyczące:
  • zasad ubiegania się o niepełnosprawność (stopień niepełnosprawności)
  • ulg i uprawnień przysługującym osobom posiadającym orzeczenie
można znaleźć w serwisie www.niepełnosprawni.pl.


*) Stan na dzień 1.01.2021 r.