Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Domowy test na gluten

Oznaczanie poziomu glutenu w warunkach domowych

 

OGÓLNE INFORMACJE
Na rynku dostępne są testy paskowe, które pozwalają na oznaczenie glutenu znajdującego się w pożywieniu w warunkach domowych (także w lokalu gastronomicznym oraz w podróży). Domowe testy to testy jakościowe z czułością od 5 do 20 ppm glutenu na podstawie których uzyskuje się odpowiedź na pytanie, czy badany produkt zawiera określony poziom glutenu, czy też nie. Zatem przy teście o czułości 20 ppm glutenu uzyska się informację, czy badany produkt spełnia normy dla żywności bezglutenowej (zgodnie z przepisami prawa żywnościowego), czy też ich nie spełnia (czyli zawiera powyżej 20 ppm glutenu).

Domowe testy do oznaczania glutenu to tzw. szybkie testy diagnostyczne wykrywające gluten metodą immunochromatograficzną. Testy te występują w postaci płytek lub pasków. Na powierzchni płytki lub paska znajduje się miejsce do naniesienia badanej substancji oraz oznaczenia:
  • C - dla linii kontrolnej, która służy do sprawdzenia, czy test działa poprawnie,
  • T - dla linii testowej, która wskazuje wynik pozytywny testu.
Jeżeli w wyniku badania pojawi się tylko linia kontrolna (C), to oznacza, że test dał wynik negatywny, czyli analizowana próbka nie zawiera wskazanego w teście poziomu glutenu. Taki wynik nie oznacza, że produkt w ogóle nie zawiera glutenu, ale że jego wielkość jest w granicach czułości testu. Zatem w przypadku testu o czułości 20 ppm glutenu wynik negatywny uzyska zarówno produkt, który zawiera 0 ppm glutenu, jak i produkt, który zawiera 18 ppm glutenu. Jeżeli na teście pojawią się dwie linie: kontrolna i testowa (C i T), to mamy do czynienia z wynikiem pozytywnym, czyli produkt zawiera gluten powyżej poziomu wskazanego w teście (powyżej czułości testu). Natomiast jeżeli w wyniku badania nie pojawi się żadna linia, to test należy powtórzyć.

Testy paskowe zwykle są proste do wykonania i nie wymagają posiadania żadnego dodatkowego sprzętu (tylko niektóre testy wymagają dodatkowo zestawu do pobierania wymazów, alkoholu, moździerzu, precyzyjnej wagi, itp.). Testy już po kilkunastu minutach dają wynik badania, który samodzielnie odczytuje się na płytce lub pasku. Niektóre z testów mogą być stosowane tylko dla wybranych produktów spożywczych.

Producenci domowych testów zastrzegają jednak, że na wynik testu może mieć wpływ wiele czynników (rodzaj próbki, miejsce pobrania próbki, sposób pobierania próbki), stąd testy paskowe zaleca się do tzw. badań przesiewowych, a w celu precyzyjnego oznaczania glutenu powinno stosować się laboratoryjne badania ilościowe.

INTEPRETACJA WYNIKÓW TESTÓW DOMOWYCH
Za poziom glutenu w produkcie odpowiada jego producent. To on zna proces produkcyjny, ewentualne zanieczyszczenia krzyżowe, które mogą się pojawić w procesie produkcji oraz składniki używane do produkcji. Badanie produktu - nawet jeżeli da wynik negatywny – oznacza jedynie, że ten konkretny, przebadany produkt (np. jogurt truskawkowy firmy X) spełnia normy dla żywności bezglutenowej. Na podstawie jednokrotnego domowego testu, nie można zatem stwierdzać, że wszystkie produkty (czyli wszystkie jogurty truskawkowe z firmy X) spełniają normy dla żywności bezglutenowej*). Reasumując jednokrotny test nie stanowi podstawy do stwierdzenia, że dany rodzaj produktu jest bezglutenowy.

OFERTA TESTÓW
Do najpopularniejszych domowych testów oznaczających poziom glutenu należą:
  • Food Check Gluten – www.foodcheck.pl
  • 3M™ Allergen Protein Rapid Kit  – www.3m.com
  • GlutenTox Home - www.glutentoxhome.com
  • Gluten R5 FlowThrough Food  (Bio Check) - www.biocheck.uk
TESTOWANIE NA FOTOGRAFII

Testy wykonano w ramach zajęć Akademii Zdrowia Małego Celiaka realizowanych na turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci chorych na celiakię.


*) Wynik dodatni (w przypadku testu o czułości 20 ppm glutenu) wskazuje, że badany produkt zawiera powyżej 20 ppm glutenu, a więc nie spełnia norm dla produktu bezglutenowego podanych w przepisach prawa żywnościowego. Test wykonany w warunkach domowych, chociaż przekazuje chorym cenną informację, czyli przestrzega przez produktem zawierającym gluten, z punktu widzenia producenta jest badaniem mniej wiarygodnym (z uwagi na ryzyko zafałszowania lub zanieczyszczenia) od badania ilościowego wykonanego w laboratorium, stąd nie może być podstawą roszczeń wobec producenta (dystrybutora) żywności.
Taki produkt można natomiast zgłosić do organów urzędowej kontroli żywności, celem wyjaśnienia sytuacji.